O nás

Súkromná materská škola Stonožka

Tím SMŠ Stonožka sa s láskou postará o Vaše malé poklady

Stonožka je tu pre všetky deti, ktorým rodičia dávajú len to najlepšie.


Na vaše deti čaká podnetné prostredie, v ktorom sa môže rozvíjať ich osobnosť. Výchovno-vzdelávaciu činnosť a školský vzdelávací program prispôsobujeme potrebám a záujmom našich detí. Pri tvorbe vzdelávacieho programu vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Naše Stonožky majú k dispozícii počítače s internetovým pripojením, na ktorých si spolu s pani učiteľkou vyhľadávajú informácie k témam, ktoré ich zaujímajú. Deti si rozširujú svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti prostredníctvom zážitkového učenia. Naše ciele sú dlhodobé, orientované nielen na vedomosti, ale aj výchovu a formovanie postojov. Deti sú vynikajúco pripravené na vstup do základnej školy.

Preferujeme zdravú výživu a namiesto sladkostí sa v našej Stonožke ponúka zdravé ovocie. Po realizácii dopoludňajších edukačných aktivít a chutnom obede majú deti k dispozícii relaxačné miestnosti.

  • Výtvarný krúžok

  • Tanečný krúžok

  • Krúžok anglického jazyka

Logopédia v Stonožke

V SMŠ Stonožka pôsobí logopedička, ktorá s deťmi v predškolskej triede realizuje skupinové logopedické cvičenia. S deťmi pracuje v skupinách s nízkym počtom detí, aby sa mohla venovať deťom individuálne. Skupinové logopedické cvičenia sú zamerané na všetky 4 jazykové roviny (pragmatickú, lexikálno-sémantickú, syntakticko-morfologickú a foneticko-fonologickú).

Deti sa teda hravou formou učia používať reč v rôznych situáciách, rozvíjajú si aktívnu a pasívnu slovnú zásobu a porozumenie reči. Zdokonaľujú si gramaticky správnu tvorbu viet, zlepšujú si výslovnosť hlások, fonematické uvedomovanie a mnoho iných komunikačných schopností.

Iba v SMŠ Stonožka majú Vaše deti jedinečnú možnosť absolvovať krúžok Hlásulienky. Ide o Tréning fonematického uvedomovania pod vedením certifikovanej logopedičky.  Tréning v súčasnej dobe predstavuje najvychytenejšiu techniku, ktorá rozvíja u detí jednu z kľúčových schopností potrebných pre úspešné osvojovanie si čítania. Deti pracujú so Šlabikárom a sú vedené podľa najnovšej metodiky. Prostredníctvom kurzu nadobudnú nielen znalosti o jazyku, ale aj spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na rolu školáka. Menia sa osobnostne: sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom aj s dospelým v roli učiteľa. Kurz prebieha hrovou formou, ale zároveň sa deti učia aj práci v skupine, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Deti si osvojujú metakognitívne a metalingvistické stratégie, ktoré môžu naďalej efektívne využívať v školskom veku.

 

Predgrafémová etapa tréningu, ktorú realizujeme, je rozdelená na tieto časti:

  1. téma (hodina 1.- 4.) – Slabičná štruktúra slova
  2. téma (hodina 5. – 16.) – Hlásková štruktúra slova
  3. téma (hodina 17.-25.) – Samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky

Súkromná materská škola Stonožka

  • Telefón: 0907 984 635

  • sms.stonozka@gmail.com

Kde nás nájdete?

Otváracia doba

x

Súbory Cookies používame, aby sme vám poskytli najlepší zážitok z prehliadania. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Súhlasím Odmietnuť Ochrana osobných údajov Ďalšie informácie o cookies